FANDOM


МаьіFеłј, нҩнј Ьаłδƕ ҩнј вас. Ас мітеłі Ьаłδƕ нҩнј Мҩҫy. Ас ељпі вy ƒłеселітсі.

Δеƒонін ҩнвас, Сара, Конан, ƒłе ін Лиδис пат ƒłеѡељіѕті, і δеƒоні ҩнвас, Каłо, Fєьнан, ƒłе ін Лиδис ансепат ƒłеѡељіѕті. Нҩнј δесіƒаь ҩнміс, міс ƒłе ај Сара гłо ҩнј Полнан пłеміҍ гҩδні. Полнан пłелемь гłо на Лиδис δва 5 yр 17іљ пłеміҍ арањҫy.

Мҩҫy Љіѕт, Макс Маδе МаьіТелј


/maqifeɹj/, /nɔnj qaɹd ɔnj vaz/. /az miteɹi qaɹd nɔnj mɔʃy/. /az eɭpi: vy fɹezelitzi/.

/defu:nin ɔnvaz/, /zaxa/, /ku:nan/, /fɹe in lʉ:dʉ:z pat fɹeweɭisti/, /i defu:ni ɔnvaz/, /ka:ɹu/, /føqnan/, /fɹe in lʉ:dʉ:z anzepat fɹeweɭisti/. /nɔnj dezifaq ɔnmi:z/, /mi:z fɹe aj zaxa gɹu: ɔnj pu:lnan pɹemi:ҫ gɔdni/. /pu:lnan pɹele:mq gɹu: na lʉ:dʉ:z dva 5 yx 17iɭ pɹemi:ҫ axaŋʃy/.

/mɔʃy ɭist/, /ma:kz ma:de maqitelj/


McIron, Welcome. I bring greetings from Mozhy. I hope you're settled.

Your child, Zara, secondary, has been enrolled in school 5, and Caro, primary, has been enrolled in school 15. From our computer, we're registered that Zara will be applicable for Age of statehood[1] from next month. Next Age of Statehood will be held at school 2 5 o'clock the 17th of next month.

Mozhy Register, Max Made McEarth


  1. Indicates that Zara is about to be, or is at least, 14 years old. The Age of Statehood gives the holder right to vote.