FANDOM


Ьаłδƕ, семасін!

Ѕпас вас нҩнј δеҫеньеьаłет. Ані гłо она δеМҩсеƒеłеьи нас ƒłе. Сара ѡеСіле ҩнј Полнан ҩнƒамі. Fамі гłо δеѡҩті пłелемь ѡҩті. Ас не ані панемі. Ƕҩły гłоѡҩті? Ані δесьѡасаьі еьѡаљ ај ані.

Fеłотіні![1]

Δјело


/qaɹd/, /zema:zin/!

/spa:z vaz nɔnj deʃenqeqaɹet/. /ani gɹu: u:na demɔ:zefeɹeqʉ: naz fɹe/. /zaxa wezile: ɔnj pu:lnan ɔnfa:mi/. /fa:mi gɹu: dewɔti pɹele:mq wɔti/. /az ne ani pane:mi/. /hɔɹy gɹu:wɔti/? /ani dezqwazaqi eqwaɭ aj ani/.

/feɹutini/!

/djelu:/


Greetings, friends!

Thank you all for the passenger car. It will be nice with my Moze-locomotive. Zara's into the sky for her Age of Statehood. She's going to vote in the next election. I don't understand it. Why vote? It's the same crazies anyway.

Running trains!

Dyelu


  1. This word does not appear in the dictionary as it's the verb to ƒеłотін, train. In Delang you can compose verbs from any noun by, in most cases, adding an 'I' to the end of the noun. It's composition and usages follows that of ƒеłот, railroad - ƒеłоті, railroading/traveling by rail, and ҩто, car - ҩті, traveling by car.