FANDOM


ЬаłδƕЬ!

Мас ін δеδом нҩѡƕ ҩнмас ƒінал δҩјті. Ані ҩні аньҩьіна нас, і ƒłе вy ƒакилті ƕҩр? Δаьѡƕ не нҩнј анƕҩпьҩп, нҩ нҩнј аньалҩѡељ! Ісі тłіδҩłмесела, ај δвеƒомі гłо ансела ьаь ҩні. Нҩ неƒелісі мас анвеҫ ƒłеномҩјδі. Сара δебҩкѕ інтегер ҩнƒамі ƒłеномҩјδі. Fамі ај δенҩні неƕєрє мін, нҩ ƒамі δемеѕта ƕҩłи ані ƒłеінтегеłі гłо не лањі. Каłо ƒакилті ƕҩłи ƒамі ані ƒłеінтегеłі, нҩ ƒамі лаљі ƕамі зе ƒакилті. Ас ƕҩр ані гемтłені ѕҩњі. нҨ мас гłо вас гłоҩьѡіљі.

Мҩсе


/qaɹdq/!

/ma:z in dedu:m nɔw ɔnma:z final dɔjti/. /ani ɔni anqɔqina naz/, /i fɹe vy fakʉ:lti hɔx/? /daqw ne nɔnj anhɔpqɔp/, /nɔ nɔnj anqalɔ:weɭ/! /izi tɹidɔɹme:zela:/, /aj dvefu:mi gɹu: anzela: qaq ɔni/. /nɔ nefeli:zi ma:z anveʃ fɹenu:mɔjdi/. /zaxa debɔks integex ɔnfa:mi fɹenu:mɔjdi/. /fa:mi aj denɔni nehøxø mi:n/, /nɔ fa:mi deme:sta hɔɹʉ: ani fɹeintegeɹi gɹu: ne laŋi/. /kaɹu: fakʉ:lti hɔɹʉ: fa:mi ani fɹeintegeɹi/, /nɔ fa:mi laɭi ha:mi ze fakʉ:lti/. /az hɔx ani gemtɹeni sɔŋi/. /nɔ ma:z gɹu: vaz gɹu:ɔqwiɭi/.

/mɔ:ze/


Greetings!

We're finally arrived at our new house. It has a nice kitchen, and do you know what? The water isn't from a desalination plant, but from a drilled well! There are three bedrooms, so the two kids each get their own room. But unfortunately we forgоt something. Zara forgot her secret box. She's a bit sadden by it, but she won't tell where she hid it. Caro thinks he knows where she hid it, but she says he doesn't. I wonder what's in it. But we'll be seeing you.

Moze